Detailní pravidla

Termín závodu: 16. září 2023

Kategorie
– Muži A – do 35 let
– Muži B – 36 – 49 let
– Muži C – nad 50 let
– Ženy A – do 30 let
– Ženy B – 31 – 44 let
– Ženy C – nad 45 let

Závody jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím. Startovat na závodě může kdokoli.

Trasy a časové limity závodů:
Trail Maraton (45 km) – časový limit na dokončení: 7 hod.
Trail 1/2 Maraton (21 km) – časový limit na dokončení: 4 hod.
Trail Sprint – krátká trasa (7 km) – časový limit na dokončení: 1,5 hod.

1) Pravidla Saar Challenge
– Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí a při prezentaci musí podepsat reverz.
– Pokud je startující neplnoletý musí při prezentaci jeho rodič nebo zákonný zástupce podepsat reverz.
– Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky
opilosti, či užití omamných látek.
– Každý startující si zvolí svou kategorii.
– Závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20 min. před startem závodu.
– Závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích a registrovat se na všech kontrolách a
občerstvovacích stanicích na trati.
– Závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně umístěno startovní číslo.
– Závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil.
o cizí pomoc mimo občerstvovací stanice a svoz závodníků není přípustná – bez využití jakéhokoliv
dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze. Trekové hole NEJSOU POVOLENY.
– Zaplacené startovné se nevrací.
– Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu dle termínu převodu následovně:

a) do termínu ukončení splatnosti startovného k danému závodu stačí napsat zprávu, z kterého
závodníka převést startovné. Změnu pište na mail: ktspardubice@seznam.cz.

b) po termínu ukončení splatnosti lze převést startovné již pouze na místě v době vydáván startovních
čísel. V sobotu 16. 9. 2021 od 9:00 do 9:45 hod pro trasu
Trail Maraton, od 10:05 – 10:50 pro trasu Trail 1/2 Maraton a od 11:05 – 11:50 pro trasu Sprint
Závodník, který odkoupí startovné a bude se chtít přeregistrovat, si, s sebou přinese doklad, ze
kterého bude jasné, že s převodem startovného prodejce i kupující souhlasí (např. scan e-mailové
komunikace).

– Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
– Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky
vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být
ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.

2) Práva účastníků závodu
Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:
– Parkování v dosahu startu a cíle zdarma.
– Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu.
– Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu
závodu, který absolvuje.
– Měření svého času formou čipů, či časomíry. Výsledky závodu budou zveřejněny do druhého dne na
webu závodu www.saarchallenge.cz.
– Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie (jídlo, pití).
– Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích.
– V případě platného zdravotního pojištění – využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k
ošetření, případného převozu do nemocnice.
– Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz mapa) –
přepravní auto vyjede vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či konce časového limitu na
tomto místě!
– Využití jídla a pití v cíli závodu.
– V případě umístění na oceněných příčkách – převzetí věcných cen.

Podání protestu:
– protest je možno podat v každé kategorii v každém ze závodů.
– podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a
musí být podáno vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu LONG (na
podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
– poplatek za podání protestu činí 1000,- Kč a je nevratný (poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři
závodu ihned po předání protestu).

3) Povinná výbava
Pro závod Trail Maraton
– láhev na pití či camelbag

4) Doporučená výbava
Pro závody Trail Maraton / Trail 1/2 Maraton / Sprint
– Pás na startovní číslo

Pro závod Sprint
– Pás na startovní číslo

5) Registrace
Možnosti registrace:
– Přes formulář do data uvedeného v propozicích k jednotlivým závodům. Registrace bude spuštěna
od 1. dubna 20:00 do 10. září 20:00.
– viz konkrétní propozice na www.saarchallenge.cz.
– V kanceláři závodu v den závodu za zvýšenou cenu (viz konkrétní propozice).
– Závodník, který je registrován na webu závodu www.saarchallenge.cz – musí uhradit startovné do 4-
ti pracovních dnů od data registrace a ve finanční výši, která připadá na den platby, nejpozději však do
data uvedeného v propozicích ke konkrétnímu závodu.
– Při neprovedení převodu do tohoto termínu závodníci riskují vyřazení ze soupisky.
– Číslo účtu: viz propozice k jednotlivým závodům.

6) Výherní ceny
V závodě:
– Věcné ceny od partnerů Saar Challenge.
– Vyhlašovány budou vždy první 3 závodníci v každé kategorii.

7) Pravomoc pořadatele
– Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky
vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, neohleduplně se chovající k
ostatním účastníkům, poškozující přírodu či areál závodu.
– Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, kteří neprošli trasu tak, jak
je uvedeno v mapě a propozicích.
– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být
ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.
– Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze strany
pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, pandemie a jiné události které pořadatel nemůže ovlivnit),

STARTOVNÉ SE NEVRACÍ.


– Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků i
fotografie pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům.